297/2016 – Λήψη απόφασης για αποδοχή της δωρεάς της παροχής οπτικών ινών από την ΟΤΕ Α.Ε.

297/2016 – Λήψη απόφασης για αποδοχή της δωρεάς της παροχής οπτικών ινών από την ΟΤΕ Α.Ε.