225/2012 – Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Προμήθεια μισθωμένης γραμμής μεταφοράς δεδομένων»

225/2012 – Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Προμήθεια μισθωμένης γραμμής μεταφοράς δεδομένων»

Λήψη απόφασης για απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας «Προμήθεια μισθωμένης γραμμής μεταφοράς δεδομένων»

ADS2252012.pdfa