337/2016 – Λήψη απόφασης για: α) τη μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 014/14-01-2016 (ΑΔΑ:Ω0Τ8ΩΕΒ-43Κ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και β) την έγκριση διάθεσης πίστωσης έργων συνεχιζόμενων για το έτος 2016

337/2016 – Λήψη απόφασης για: α) τη μερική ανάκληση της υπ’ αριθμ. 014/14-01-2016 (ΑΔΑ:Ω0Τ8ΩΕΒ-43Κ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και β) την έγκριση διάθεσης πίστωσης έργων συνεχιζόμενων για το έτος 2016