107/2015 – Λήψη απόφασης για: α) τη μερική ανάκληση της υπ’ αρίθμ. 029/29-01-2015 (ΑΔΑ:ΒΖΣΤΩΕΒ-Χ9Ο) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και β) την έγκριση διάθεσης πίστωσης έργων συνεχιζόμενων για το έτος 2015

107/2015 – Λήψη απόφασης για: α) τη μερική ανάκληση της υπ’ αρίθμ. 029/29-01-2015 (ΑΔΑ:ΒΖΣΤΩΕΒ-Χ9Ο) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και β) την έγκριση διάθεσης πίστωσης έργων συνεχιζόμενων για το έτος 2015