329/2017 – Λήψη απόφασης για διαγραφή από βεβαιωτικό κατάλογο της εταιρείας ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.