278/2017 – Λήψη απόφασης για διαγραφή επιχορήγησης έτους 2016