255/2018 – Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσού από βεβαιωτικό κατάλογο