388/2017 – Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσού από τον υπ’ αριθμ. 46/20.11.17 βεβαιωτικό κατάλογο

388/2017 – Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσού από τον υπ’ αριθμ. 46/20.11.17 βεβαιωτικό κατάλογο