249/2016 – Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσού από χρηματικό κατάλογο κατ’ εφαρμογή του άρθρου 26 παρ. 11 του Ν. 1828/89