384/2017 – Λήψη απόφασης για διαγραφή ποσών από χρηματικούς καταλόγους βάσει του άρθρου 52 του Ν. 4483/2017