387/2016 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου για εκτέλεση εργασιών από την εταιρεία IRKAT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος

387/2016 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου για εκτέλεση εργασιών από την εταιρεία IRKAT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος

387/2016 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου για εκτέλεση εργασιών από την εταιρεία IRKAT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος

More Posts

115/2023 – αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 18.700,00 € από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», τη συμμετοχή στο πρόγραμμα επιχορήγησης Δήμων στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων» με τίτλο: «Προμήθεια εμβολίων και λοιπών φαρμακευτικών ουσιών για τον εμβολιασμό ζώων συντροφιάς και την άμεση περίθαλψή τους σε περίπτωση δηλητηριάσεων, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις των Δήμων που απορρέουν από το ν. 4830/2021» a