280/2012 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου Ο.Τ.Ε. Α.Ε., για εκσκαφές από οργανισμούς κοινής ωφελείας, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος

280/2012 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου Ο.Τ.Ε. Α.Ε., για εκσκαφές από οργανισμούς κοινής ωφελείας, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος