302/2012 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΦΩΤΣΑΛΗ Ο.Ε. για αφισσορύπανση, σύμφωνα με το άρθρο 22 § 1 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος

302/2012 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στην εταιρεία ΑΦΟΙ ΦΩΤΣΑΛΗ Ο.Ε. για αφισσορύπανση, σύμφωνα με το άρθρο 22 § 1 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος