007/2014 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον κ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για ρύπανση από υπαίθρια διαφήμιση σύμφωνα με το άρθρο 22 § 1 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος

007/2014 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στον κ. ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ, για ρύπανση από υπαίθρια διαφήμιση σύμφωνα με το άρθρο 22 § 1 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος