169/2016 – Λήψη απόφασης για επιβολή προστίμου στο «ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΕΙΟ ΜΟΥΣΕΙΟ» για ρύπανση από υπαίθρια διαφήμιση, σύμφωνα με το άρθρο 22 § 1 του Κανονισμού Προστασίας του Περιβάλλοντος