251/2018 – Λήψη απόφασης για επιστροφή ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. βάσει της υπ’ αριθμ. 392/2018 Απόφασης του 32ου Μονομελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

251/2018 – Λήψη απόφασης για επιστροφή ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού στην ΕΥΔΑΠ Α.Ε. βάσει της υπ’ αριθμ. 392/2018 Απόφασης του 32ου Μονομελούς Τμήματος του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών