223/2018 – Λήψη απόφασης για επιστροφή ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΟΤΕ Α.Ε., βάσει της υπ’ αριθμ. 23286/2017 Απόφασης του 17ου Μονομελούς του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών

223/2018 – Λήψη απόφασης για επιστροφή ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος ποσού στον ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΟΤΕ Α.Ε., βάσει της υπ’ αριθμ. 23286/2017 Απόφασης του 17ου Μονομελούς του Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών