242/2011 – Λήψη απόφασης για καθορισμό εξόδων παράστασης Προέδρων & Αντιπροέδρων Διοικητικών Συμβουλίων Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου

242/2011 – Λήψη απόφασης για καθορισμό εξόδων παράστασης Προέδρων & Αντιπροέδρων Διοικητικών Συμβουλίων Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου

Λήψη απόφασης για καθορισμό εξόδων παράστασης Προέδρων

& Αντιπροέδρων Διοικητικών Συμβουλίων Νομικών Προσώπων του Δήμου Ιλίου

ADS2422011.pdfa