334/2018 – Λήψη απόφασης για κατάργηση θέσης περιπτέρου και μεταφορά του σε νέα θέση

334/2018 – Λήψη απόφασης για κατάργηση θέσης περιπτέρου και μεταφορά του σε νέα θέση