Λήψη απόφασης για καταβολή τριμήνων αποδοχών αποχωρούντος μονίμου υπαλλήλου