118/2012 – Λήψη απόφασης για μετονομασία οδών στην περιοχή ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ