Λήψη απόφασης για παράταση δύο (2) μηνών, έως 12/3/2013, για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση – ανακατασκευή δαπέδων ανοικτών γηπέδων»