423/2017 – Λήψη απόφασης για παράταση του χρόνου παράδοσης για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών – υλικών σιδήρου – χρωμάτων και υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου»

423/2017 – Λήψη απόφασης για παράταση του χρόνου παράδοσης για την «Προμήθεια οικοδομικών υλικών – υλικών σιδήρου – χρωμάτων και υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες του Δήμου»