156/2013 – λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.