Λήψη απόφασης για προέγκριση ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος