224/2017 – Λήψη απόφασης για προγραμματική σύμβαση μεταξύ του Δήμου Ιλίου και του Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Φυλής για τη χρήση κολυμβητηρίου και την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή αυτής