402/2017 – Λήψη απόφασης για σύμβαση συνεργασίας του Δήμου Ιλίου με την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Ανώνυμος Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο “ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ ΑΕ” για την Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος συλλογής και ανακύκλωσης συσσωρευτών

402/2017 – Λήψη απόφασης για σύμβαση συνεργασίας του Δήμου Ιλίου με την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Ανώνυμος Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο “ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ ΑΕ” για την Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος συλλογής και ανακύκλωσης συσσωρευτών

402/2017 – Λήψη απόφασης για σύμβαση συνεργασίας του Δήμου Ιλίου με την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Συσσωρευτών Ανώνυμος Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο “ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ ΑΕ” για την Οργάνωση Ολοκληρωμένου Συστήματος συλλογής και ανακύκλωσης συσσωρευτών