Λήψη απόφασης για σύσταση παγίας προκαταβολής οικονομικού έτους 2013 και ορισμός υπολόγου

Λήψη απόφασης για σύσταση παγίας προκαταβολής οικονομικού έτους 2013 και ορισμός υπολόγου