382/2018 – Λήψη απόφασης για τακτοποίηση κατηγορίας χρηματικών διαθεσίμων