288/2018 – Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού ΙΙ: «ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» της δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓ. Ζ3/18»

288/2018 – Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού ΙΙ: «ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ» της δημόσιας σύμβασης του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΡΓ. Ζ3/18»