019/2019 – Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού ΙΙ : «Ελέγχου Δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη» για την κατασκευή του έργου: «ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ1/18»

019/2019 – Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού ΙΙ : «Ελέγχου Δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη» για την κατασκευή του έργου: «ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ1/18»