155/2019 – Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού ΙΙ : «Περί διαδικασίας ελέγχου Δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου που προβλέπονται στο άρθρο 4.2(α) της διακήρυξης του έργου: ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΦΟΙΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»

155/2019 – Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού ΙΙ : «Περί διαδικασίας ελέγχου Δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου που προβλέπονται στο άρθρο 4.2(α) της διακήρυξης του έργου: ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΦΟΙΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»

155/2019 – Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού ΙΙ : «Περί διαδικασίας ελέγχου Δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου που προβλέπονται στο άρθρο 4.2(α) της διακήρυξης του έργου: ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΦΟΙΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»