170/2019 – Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού Ι: «Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών» της δημόσιας σύμβασης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»

170/2019 – Λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη του Πρακτικού Ι: «Ηλεκτρονική αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών» της δημόσιας σύμβασης του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΙΛΙΟΥ»