222/2017 – Λήψη απόφασης για την έγκριση ανανέωσης – παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιλίου και Ο.Α.Ε.Δ.

222/2017 – Λήψη απόφασης για την έγκριση ανανέωσης – παράτασης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Ιλίου και Ο.Α.Ε.Δ.