071/2016 – Λήψη απόφασης για την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 55.349,99 € για την κατασκευή του έργου «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ1/16»

071/2016 – Λήψη απόφασης για την έγκριση διάθεσης πίστωσης ποσού 55.349,99 € για την κατασκευή του έργου «ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ1/16»