313/2018 – Λήψη απόφασης για την έγκριση διάθεσης πίστωσης έργου συνεχιζόμενου για το έτος 2018