527/2016 – Λήψη απόφασης για την έγκριση πίστωσης και όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση κατασκευής του έργου «ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ2/16»

527/2016 – Λήψη απόφασης για την έγκριση πίστωσης και όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση κατασκευής του έργου «ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΡΓ. Δ2/16»