495/2015 – Λήψη απόφασης για την έγκριση πίστωσης και όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΡΓ. Β2/15»

495/2015 – Λήψη απόφασης για την έγκριση πίστωσης και όρων διακήρυξης για τη δημοπράτηση κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ- ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΜΙΚΡΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ) ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΡΓ. Β2/15»