Λήψη απόφασης για την έγκριση πρακτικού που αφορά την κλήρωση μελών Δ.Σ. για την συγκρότηση επιτροπών του ΔΗ.ΚΕ.Π.Α Ιλίου