Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρακτικού Δημοπρασίας του έργου «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ»