399/2017 – Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΡΓ. Γ1/13

399/2017 – Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΡΓ. Γ1/13