238/2017 – Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 2019Α

238/2017 – Λήψη απόφασης για την έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΑΔΙΑΜΟΡΦΩΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟ Ο.Τ. 2019Α