227/2011 – Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΟΧΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΡΓ. Α5/07

227/2011 – Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΟΧΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΡΓ. Α5/07

Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΣΟΧΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΕΡΓ. Α5/07

ADS2272011.pdfa