Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με Α.Μ. ΟΙΚ.18/2007:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ»

Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με Α.Μ. ΟΙΚ.18/2007:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ»

Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με Α.Μ. ΟΙΚ.18/2007:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ ΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ»

ADSDHKEPA1982012.pdfa