Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με Α.Μ. ΟΙΚ.7/2006: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓ. ΑΘΛ. 1/2006»

Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με Α.Μ. ΟΙΚ.7/2006: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓ. ΑΘΛ. 1/2006»

Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με Α.Μ. ΟΙΚ.7/2006: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΓ. ΑΘΛ. 1/2006»

ADSDHKEPA1972012.pdfa