373/2012 – Λήψη απόφασης για την έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΨΕΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ