026/2019 – Λήψη απόφασης για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης ,τρόπου εκτέλεσης καθώς και ορισμός μελών επιτροπών για την αξιολόγηση και παραλαβή του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων»

026/2019 – Λήψη απόφασης για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης ,τρόπου εκτέλεσης καθώς και ορισμός μελών επιτροπών για την αξιολόγηση και παραλαβή του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων»

026/2019 – Λήψη απόφασης για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης ,τρόπου εκτέλεσης καθώς και ορισμός μελών επιτροπών για την αξιολόγηση και παραλαβή του διαγωνισμού που αφορά την «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων»