023/2019 – Λήψη απόφασης για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης που αφορά την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Ιλίου» (Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ), καθώς και ορισμός μελών επιτροπών για την αξιολόγηση και παραλαβή του Διαγωνισμού

023/2019 – Λήψη απόφασης για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης που αφορά την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Ιλίου» (Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ), καθώς και ορισμός μελών επιτροπών για την αξιολόγηση και παραλαβή του Διαγωνισμού

023/2019 – Λήψη απόφασης για την έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός όρων διακήρυξης και τρόπου εκτέλεσης που αφορά την «Προμήθεια μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Ιλίου» (Πρόγραμμα Φιλόδημος ΙΙ), καθώς και ορισμός μελών επιτροπών για την αξιολόγηση και παραλαβή του Διαγωνισμού