Λήψη απόφασης για την έγκριση της εισηγητικής έκθεσης και του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ και ΑΘΛΗΣΗΣ – ΔΗ.ΚΕ.Π.Α. Ιλίου