228/2016 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΥΔΡ 02/2016 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΡΓ. Γ2/16

228/2016 – Λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’ αριθμ. ΥΔΡ 02/2016 μελέτης και του τρόπου εκτέλεσης του έργου ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΚΑΙ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΕΡΓ. Γ2/16